Voorwaarden

Algemene voorwaarden SinnerG B.V., handelend onder de naam Winkeltjes.net, gevestigd aan Keurenplein 41 te Amsterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, onder nummer 34255993.

Als je dat wilt, kun je onze algemene voorwaarden hier downloaden, opslaan en printen.

Inhoud
· Artikel 1. Definities
· Artikel 2. Identiteit
· Artikel 3. Toepasselijkheid
· Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst en levering
· Artikel 5. Domeinen en domeinregistratie
· Artikel 6. Duur overeenkomst en opzegtermijn
· Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
· Artikel 8. Prijzen en betalingen
· Artikel 9. Aansprakelijkheid en overmacht
· Artikel 10. Rechten en verplichtingen Winkeltjes.net
· Artikel 11. Rechten en verplichtingen klant
· Artikel 12. Privacy
· Artikel 13. Slotbepalingen, toepasselijk recht, bevoegde rechter.

Artikel 1. Definities
1. Winkeltjes.net: in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Winkeltjes.net” de eenmanszaak CompanyOnNet Webdesign & Internet Services, handelend onder de naam Winkeltjes.net.
2. Klant: de (rechts)persoon welke handelt voor doeleinden welke verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst heeft afgesloten met Winkeltjes.net.
3. Dienst: de door Winkeltjes.net in gebruik gegeven webwinkelapplicatie en/of alle overige door Winkeltjes.net geleverde diensten, zoals vermeld in de overeenkomst dan wel opdrachtbevestiging.
4. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de klant diensten verwerft in verband met een schriftelijke overeenkomst of een overeenkomst op afstand en deze diensten door Winkeltjes.net worden geleverd/uitgevoerd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en Winkeltjes.net.
5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst welke tussen Winkeltjes.net en haar klant wordt gesloten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Identiteit
SinnerG B.V., handelend onder de naam: Winkeltjes.net

SinnerG B.V.
Keurenplein 41 – Box E9500
1069CD Amsterdam
Nederland
E-mail: info@winkeltjes.net
Telefoon: 020 85 11 417

ING Bank t.n.v. SinnerG B.V.
IBAN: NL15 INGB 0004871672
BIC/SWIFT: INGBNL2A

Kamer van Koophandel Amsterdam: 34255993
BTW-nummer: NL8169.75.851.B01

Artikel 3. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle afgesloten overeenkomsten van of met Winkeltjes.net.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van (potentiële) klanten of van derden worden door Winkeltjes.net uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Winkeltjes.net is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden tijdig per e-mail of via elektronische weg bekendgemaakt en treden per de in de algemene voorwaarden genoemde datum in werking.
4. Indien de klant niet akkoord gaat met een wijziging of wijzigingen in de algemene voorwaarden, heeft klant het recht om de overeenkomst – tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden – op te zeggen zonder dat Winkeltjes.net tot vergoeding van schade of kosten is gehouden. Eventuele vooruitbetaalde bedragen zullen pro rato worden terugbetaald.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst en levering
1. Alle aanbiedingen van Winkeltjes.net zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen tot het moment dat de klant de ondertekende opdrachtbevestiging aan Winkeltjes.net heeft geretourneerd of tot het moment waarop de klant Winkeltjes.net uitdrukkelijk per e-mail heeft verzocht om de webwinkel en/of overige diensten te activeren.
2. De overeenkomst tussen Winkeltjes.net en haar klant komt tot stand nadat de klant zijn of haar elektronische bestelling via de website www.winkeltjes.net heeft afgerond en aan Winkeltjes.net alle verlangde gegevens heeft verstrekt.
3. Met het doen van een bestelling via de website www.winkeltjes.net verklaart de klant dat hij/zij zich ervan bewust is een zakelijke overeenkomst aan te gaan en kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid. Klant gaat door het plaatsen van een bestelling akkoord met deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.
4. Om misverstanden te voorkomen, zal Winkeltjes.net de klant altijd een opdrachtbevestiging sturen en een Verwerkersovereenkomst. Zodra de opdrachtbevestiging door klant ondertekend retour is gekomen, worden de overeengekomen diensten geactiveerd en ontvangt de klant toegang tot de overeengekomen diensten. Winkeltjes.net kan de op afstand overeengekomen diensten eerder activeren indien de klant daar uitdrukkelijk per e-mail om verzoekt, de opdrachtbevestiging dient de klant dan nog wel ondertekend te retourneren. Komt de opdrachtbevestiging echter niet ondertekend retour, dan geldt de door klant verzonden e-mail met het verzoek om activering van de webwinkel en/of overige diensten als wettelijke bewijslast.
5. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar of hem aan Winkeltjes.net verstrekte gegevens en/of informatie. Winkeltjes.net is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst als de klant alle door Winkeltjes.net gevraagde gegevens en informatie heeft verstrekt en aan al zijn of haar verbintenissen ten opzichte van Winkeltjes.net heeft voldaan.
6. De webwinkels worden leeg opgeleverd met de standaard instellingen. In overleg stelt winkeltjes.net de door de klant gewenste kleuren in en plaatst eventueel het door de klant aangeleverde logo en/of de teksten.
7. Winkeltjes.net is ten alle tijden gerechtigd om – zonder opgaaf van redenen – een overeenkomst c.q. potentiële klant te weigeren.

Artikel 5. Domeinen en domeinregistratie
1. Winkeltjes.net verzorgt in opdracht van haar klant, de registratie van domeinnamen bij de instelling(en) welke belast is/zijn met de uitgifte van domeinnamen.
2. Winkeltjes.net maakt voor het registreren van een domeinnaam gebruik van het geautomatiseerde platform van een leverancier. De afspraken met deze leverancier zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, gegevens worden dus vertrouwelijk behandeld.
3. Je gegevens worden vervolgens automatisch doorgegeven aan de instantie die over de toekenning van de domeinen gaat. De registratie van .nl domeinen vindt bijvoorbeeld plaats via de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Echter voor extensies van domeinen van andere Europese landen zullen je gegevens met de instantie in het betreffende land worden gedeeld. Voor domeinen met niet Europese extensies– zoals bijvoorbeeld een .com domein -, zullen je gegevens – buiten de EU – met de instantie in het betreffende land worden gedeeld ( .com domeinen worden geregistreerd in de VS). Houd daar rekening mee bij je aanvraag. Je geeft voor registraties van domeinen buiten de EU expliciet toestemming door het ondertekenen van de overeenkomst die wij je toezenden per e-mail.
4. Domeinnamen worden altijd geregistreerd op naam van de klant. Winkeltjes.net treedt alleen op als tussenpersoon. De klant dient zich ervan bewust te zijn dat contactgegevens – voor het registreren van een domeinnaam – via de WHOIS dienstverlening kan worden gepubliceerd.
5. Op verzoek van de klant kan Winkeltjes.net een domeinnaam c.q. Domeinnamen verhuizen naar haar eigen server(s). Winkeltjes.net kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gegevens geleden tijdens het verhuizen/instellen van een domeinnaam.
6. Indien klant onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, typefouten, etc.) en de registratie inmiddels door Winkeltjes.net in gang is gezet, wordt het registratiebedrag voor deze onjuiste domeinnamen niet terugbetaald. Is Winkeltjes.net verantwoordelijk voor de registratie van een onjuiste domeinnaam, dan zal zij de kosten van de foutieve registratie voor haar rekening nemen.
7. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat gegevens met betrekking tot domeinregistratie (adresgegevens, etc.) accuraat zijn en blijven. Klant dient gewijzigde gegevens altijd tijdig door te geven per e-mail. Winkeltjes.net zal een wijziging in gegevens altijd bevestigen per e-mail.

Artikel 6. Duur overeenkomst en opzegtermijn
1. De (zakelijke)overeenkomst komt tot stand en wordt aangegaan voor een periode van minimaal 12 maanden (één jaar).
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de overeenkomst steeds stilzwijgend met een periode van telkens 12 maanden (één jaar) worden verlengd, tenzij de overeenkomst door klant of Winkeltjes.net wordt opgezegd tegen het einde van de looptijd, met inachtneming van de opzegtermijn:
* Opzegtermijn webwinkel zonder eigen domeinnaam: uiterlijk één (1) kalendermaand voor einde lopende periode.
* Opzegtermijn webwinkel met eigen domeinnaam: uiterlijk drie (3) kalendermaanden voor einde lopende periode.
3. Opzeggen van de overeenkomst kan schriftelijk geschieden of per e-mail naar Winkeltjes.net ( info@winkeltjes.net ), met daarin duidelijk vermeld om welke webwinkel of website of domein(en) het gaat. Winkeltjes.net zal na ontvangst van een opzegging altijd een bevestiging per e-mail sturen aan de klant met daarin vermeld de datum waarop de overeenkomst wordt beëindigd. Heeft de klant deze bevestiging niet binnen twee (2) werkdagen van Winkeltjes.net ontvangen, dan dient de klant telefonisch of per e-mail contact op te nemen met Winkeltjes.net. Klant dient er rekening mee te houden dat wanneer Winkeltjes.net een opzegging niet tijdig ontvangt, de overeenkomst weer voor een heel jaar wordt verlengd.
4. Na beëindiging van een overeenkomst zullen betalingsverplichtingen (openstaande betalingen) doorlopen, evenals intellectueel eigendomsrecht en aansprakelijkheid.
5. Winkeltjes.net is gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade of kosten, per e-mail of schriftelijk te beëindigen in de volgende gevallen:1. Indien klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt en hem of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt/is verleend; 2. Indien klant zijn of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 3. Indien klant onder bewindvoering of curatele is gesteld; 4. Indien klant zijn of haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst en de daarbij geldende algemene voorwaarden dusdanig schendt, dat voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs niet wenselijk is.
6. Ongeacht de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst, zullen de volgende verplichtingen na beëindigen van de overeenkomst doorlopen:
1. openstaande betalingen c.q. facturen;
2. aansprakelijkheid;
3. intellectuele eigendomsrechten.
7. Klant kan een nieuw aangevraagde overeenkomst binnen 14 dagen annuleren, zonder opgave van redenen en kosteloos. Dit herroepingsrecht geldt echter niet voor: domeinnamen, maatwerk webhosting op verzoek van de klant en overige maatwerk diensten.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de webwinkel en/of andere aangeboden diensten van Winkeltjes.net komen toe aan Winkeltjes.net en/of haar licentiegevers.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten vallen ook de vervaardigde software, web designs, afbeeldingen en teksten.
3. De klant krijgt, voor zover noodzakelijk, een niet overdraagbaar en niet exclusief gebruikersrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.
4. Het is de klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, auteursrechten, handelsnamen, of andere rechten met betrekking tot intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.
5. Het is de klant niet toegestaan om de webwinkel of andere dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren of op andere wijze te verveelvoudigen, aan te passen, na te maken, te wijzigen, te reproduceren, te vertalen of te reconstrueren.

Artikel 8. Prijzen en betalingen
1. De door Winkeltjes.net verstrekte prijzen zoals deze op haar website www.winkeltjes.net zijn vermeld, zijn de prijzen in Euro’s, inclusief BTW, maar exclusief eventuele door de overheid opgelegde andere belastingen en/of heffingen.
2. Alle prijzen op de website www.winkeltjes.net zijn onder voorbehoud van typefouten. In geval van een dergelijke typefout is Winkeltjes.net gerechtigd om alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.
3. De door Winkeltjes.net verstrekte prijzen zijn de prijzen per kalenderjaar, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
4. Winkeltjes.net behoudt zich het recht voor om jaarlijks haar prijzen aan te passen. Een eventuele prijswijziging zal minimaal één maand van tevoren bekend worden gemaakt en ingaan op de vermeldde datum voor alle overeenkomsten gesloten met Winkeltjes.net, tenzij van overheidswege anders wordt bepaald en/of tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Wanneer tarieven inzake domeinregistratie of andere van derden betrokken diensten wijzigen, is Winkeltjes.net gerechtigd de daarvoor verschuldigde prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
6. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de op de factuur vernoemde bankrekening van CompanyOnNet.
7. Na het verstrijken van de 14 dagen na factuurdatum is de klant die niet tijdig (volledig) betaalt, van rechtswege in verzuim. Winkeltjes.net mag haar klant dan voor elke verzonden betalingsherinnering/aanmaning een bijkomend bedrag van Euro 7,50 (zijnde aanmaningskosten), in rekening brengen.
8. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de klant, zonder verdere ingebrekestelling, over het totale factuurbedrag de wettelijke rentevergoeding verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
9. Indien de klant na ingebrekestelling nalatig blijft om de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle aan een invordering verbonden kosten – incassokosten, de wettelijke rentevergoeding, buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten (inclusief kosten voor advocaten en deurwaarders), – komen dan voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te innen bedrag met een minimumbedrag van Euro 40,00.
10. Indien geen tijdige of volledige betaling van klant wordt ontvangen, is Winkeltjes.net gerechtigd om klant het gebruik van de dienst te ontzeggen en de webwinkel, website of overige diensten(tijdelijk) af te sluiten, zonder dat Winkeltjes.net jegens de klant gehouden is tot vergoeding van kosten of geleden schade. Het afsluiten van een webwinkel, website of overige dienst, ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting jegens Winkeltjes.net. Eventuele kosten voor het opnieuw activeren van de webwinkel, website of overige dienst zijn voor rekening van de klant.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en overmacht
1. Winkeltjes.net is nooit aansprakelijk voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten indien, volgens de klant, een algemene layout voor de webwinkel of website teveel overeenkomsten vertoont met de layout die door de klant is gemaakt.
2. Klant zal Winkeltjes.net en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden inzake aansprakelijkheid, kosten en schade, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet gebruiken door klant van de webwinkel en/of overige diensten.
3. Winkeltjes.net is niet gehouden tot het nakomen van een of meerdere verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Winkeltjes.net niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Onder overmacht vallen onder meer, maar niet uitsluitend, onderbrekingen c.q. storingen in de verbinding(en) met internet, storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen, een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Winkeltjes.net, waardoor een webwinkel en/of website of dienst tijdelijk onbereikbaar kan zijn. Deze bepaling komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Winkeltjes.net.
4. Wanneer een overmachtssituatie langer dan dertig (30) werkdagen heeft geduurd, heeft de klant het recht om de overeenkomst vroegtijdig – schriftelijk of per e-mail – te ontbinden zonder dat Winkeltjes.net tot enige schade en/of vergoeding van kosten is gehouden.
5. De eventuele aansprakelijkheid van Winkeltjes.net jegens haar klant, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door klant op grond van de overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van maximaal zes maanden, voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.
6. Winkeltjes.net kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onjuist verwerken van persoonsgegevens van de door haar voor haar klant gehoste webwinkel of website. Elke eigenaar van een webwinkel of website is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op een correcte wijze van verwerken persoonsgegevens. Winkeltjes.net zal er wel alles aan doen om de server(s) waar de webwinkel of website op draait zo veilig mogelijk te houden.

Artikel 10. Rechten en verplichtingen Winkeltjes.net
1. Winkeltjes.net spant zich in om haar diensten continue (24/7) ter beschikking te stellen, maar garandeert niet dat de diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
2. Winkeltjes.net kan de diensten mogelijk uitbreiden met modules welke nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules welke aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de overeenkomst. Indien klant gebruik wenst te maken van deze nieuwe module(s) dient zij hierover nadere afspraken te maken met Winkeltjes.net.
3. Winkeltjes.net is gerechtigd om, zonder overleg met haar klant(en), derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.
4. Winkeltjes.net is bevoegd technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar diensten dan wel de programmatuur.
5. Winkeltjes.net behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de door haar aangeboden diensten, doch zal zich altijd inspannen om wijzigingen welke een beperking van de kernfuncties van de diensten inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
6. Indien klant niet akkoord wenst te gaan met een wijziging van de dienst(en) zoals vermeld in het voorgaande lid, is klant gerechtigd binnen dertig werkdagen na de kennisneming daarvan de overeenkomst per e-mail of schriftelijk op te zeggen.
7. Gedurende de looptijd van de overeenkomst heeft Winkeltjes.net het recht om onderin de Webwinkel de volgende hyperlink te plaatsen: ‘Powered and maintainend by Winkeltjes.net’. Dit recht kan eventueel – in overleg met de klant– worden afgekocht.
8. Winkeltjes.net laat regelmatig back-ups maken van alle op haar servers draaiende webwinkels/websites. Indien technisch noodzakelijk en in overleg, kan Winkeltjes.net – tegen betaling of als service – via een back-up altijd een recente versie van een webwinkel/website terugplaatsen.
9. Winkeltjes.net is niet betrokken bij de verkoop van producten en/of diensten welke worden aangeboden in de webwinkel(s) van haar klant(en). Winkeltjes.net kan derhalve niet verantwoordelijk worden gesteld voor het assortiment en de kwaliteit van de door haar (klant)en aangeboden producten en/of diensten en de afhandeling van de verkoop zoals betaling(en) en levering(en).
10. Winkeltjes.net zal er altijd alles aan doen om haar server(s), waar de webwinkels en websites op gehost worden, zo veilig mogelijk te houden.

Artikel 11. Rechten en verplichtingen van de klant
1. Klant verkrijgt bij het aangaan van een overeenkomst het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de diensten te gebruiken voor het opzetten van een webwinkel en of website zoals aangeboden op onze website en bevestigd in de overeenkomst.
2. Klant dient bij het aangaan van de overeenkomst de juiste en volledige (adres)gegevens te verstrekken welke aan de klant worden gevraagd tijdens het bestel- en registratieproces. Klant dient wijzigingen in deze (adres)gegevens altijd zo spoedig – binnen redelijke termijn – mogelijk door te geven aan Winkeltjes.net.
3. Klant is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze aanmaken van back-ups van alle eigen gegevens welke worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van de webwinkel of website.
4. Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de diensten en zal zich opstellen en gedragen zoals verwacht mag worden van een zorgvuldig gebruiker.
5. Het is klant niet toegestaan om pornografisch of ander aanstootgevend materiaal te plaatsen en/of te koop aan te bieden, evenals producten en/of materialen welke in strijd zijn met de wet en/of aanzetten tot illegale activiteiten.
6. Klant zal geen grote bestanden (o.a. muziekbestanden, videobestanden, programmabestanden) plaatsen en/of ter download aanbieden aanbieden via zijn/haar webwinkel of website.
7. Klant zal geen gegevens plaatsen welke inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
8. Klant zal zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord nooit delen met derden. Indien klant een extra gebruiker wil toevoegen aan het winkelbeheer, dient klant voor deze gebruiker een aparte login aan te vragen.
9. Klant is verplicht zich te houden aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving met betrekking tot de informatieplichten, welke voortvloeien uit de Wet (ver)koop op afstand.
10. Klant is verplicht zich te houden aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat er op neerkomt dat klant vertrouwelijk omgaat met aan hem of haar verstrekte persoonsgegevens.
11. Indien klant één van de hierboven opgesomde leden overtreedt, dan heeft Winkeltjes.net het recht om per direct de webwinkel of website te verwijderen en/of de dienst op te schorten of te ontbinden, zonder dat Winkeltjes.net tot enige schade en/of vergoeding van kosten is gehouden.

Artikel 12. Privacy
1. Winkeltjes.net respecteert de Wet Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). De aan Winkeltjes.net verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in haar klantenbestand en worden alleen gebruikt voor een adequate bedrijfsvoering en om de aangevraagde overeenkomst/dienst goed te kunnen uitvoeren. In ons privacybeleid staat duidelijk aangegeven hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt.
2. Klant dient zich ervan bewust te zijn dat bij een domeinregistratie zijn/haar contactgegevens via de WHOIS database kunnen worden gepubliceerd.
3. Winkeltjes.net maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat onze server op je systeem plaatst. Winkeltjes.net gebruikt deze cookies voor statistische doeleinden, zoals: het aantal hits op haar website, de bezochte pagina’s, de duur van het aantal bezoeken, waar de bezoekers vandaan komen (land, plaats). De cookies worden NIET gebruikt voor het verzamelen van persoonlijke gegevens. Daarnaast worden de cookies gebruikt voor een correcte werkwijze van het winkelmandje. Je kunt het gebruik van cookies verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.
4. Klant wordt erop uitdrukkelijk op gewezen dat Winkeltjes.net door justitiële, gerechtelijke en ambtelijke autoriteiten gelast kan worden persoonsgegevens van klant en de overige informatie rondom haar webwinkel/website te verstrekken. Indien Winkeltjes.net gelast wordt betreffende gegevens te verstrekken, dan zal zij hieraan altijd gehoor geven en zal klant die verstrekking nooit tegenwerpen. Winkeltjes.net zal – indien er geen “strikte geheimhouding” is opgelegd – haar klant hierover informeren.

Artikel 13. Slotbepalingen, toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op elke overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen/voorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
3. Voor zover door nationale of Europese rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter in Haarlem bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomst tussen klant en Winkeltjes.net.

Laatste wijziging: 7 mei 2018 (i.v.m. nieuwe Wet Algemene Verordening gegevensbescherming)

Je kunt onze algemene voorwaarden hier downloaden, opslaan en printen.